กรัมม็อกโซน 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : กรัมม็อกโซน
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 112-2554
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด