คลินเชอร์ 500 ซีซี (ไซฮาโลฟอบ)

ชื่อสินค้า : คลินเชอร์
ชื่อสามัญ : ไซฮาโลฟอบ-บิวทิล 10% W/V EC (Cyhalofop-butyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ :
กลุ่มสารเคมี : 2,4-aryloxphenoxy propionic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด