คลีโอ 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : คลีโอ
ชื่อสามัญ : โทพรามีโซน 33.6% W/V SC (Topramezone)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1932-2555
กลุ่มสารเคมี : 
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด