ดาราทรีน 1 กก

ชื่อสินค้า : ดาราทรีน
ชื่อสามัญ : อามีทรีน 80% WG (Ametryn)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 787-2555
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด