ดาราโซน 5 ลิตร

ชื่อสินค้า : ดาราโซน
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 262-2558
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด