ดูปองท์ พรีวาธอน 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ดูปองท์ พรีวาธอน
ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% W/V SC (Chlorantraniliprole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 18-2554
กลุ่มสารเคมี : Diamides
ชื่อบริษัท : บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด