พรีวาธอน 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : พรีวาธอน
ชื่อสามัญ : คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17% W/V SC (Chlorantraniliprole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 18-2554
กลุ่มสารเคมี : Diamides [กลุ่ม 28 สารกำจัดแมลง]
ชื่อบริษัท : บริษัท เอฟเอ็มซี เอจี (ประเทศไทย) จำกัด