พอลลาร์ด (โพรคลอราซ)

ชื่อสินค้า : พอลลาร์ด
ชื่อสามัญ : โพรคลอราซ 50% WP (Prochloraz)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1793-2557
กลุ่มสารเคมี : Imidazoles
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด