พาราควอต ตราแปดม้าเซียน 5 ลิตร

ชื่อสินค้า : พาราควอต ตราแปดม้าเซียน
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1742-2555
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด