ฟาเซ็ท เอสซี 250 ซีซี

ชื่อสินค้า : ฟาเซ็ท เอสซี
ชื่อสามัญ : ควินคลอแรก 25% W/V SC (Quinclorac)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1932-2555
กลุ่มสารเคมี : Quinolinecarboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด