ฟิวโก้ 5 ลิตร

ชื่อสินค้า : ฟิวโก้
ชื่อสามัญ : พาราควอต ไดคลอไรด์ 27.6% W/V (Paraquat Dichloride)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 230-2555
กลุ่มสารเคมี : Bipyridylium
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด