ฟูจิ-วัน 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ฟูจิ-วัน
ชื่อสามัญ : ไอโซโพรไทโอเลน (Isoprothiolane)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 681-2555
กลุ่มสารเคมี : Dithiolane
ชื่อบริษัท : บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)