มายซีน 80 ชนิดผง 1 กก

ชื่อสินค้า : มายซีน 80
ชื่อสามัญ : อาทราซีน 80% WP (Atrazine)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1372-2555
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ซาโกร (ประเทศไทย) จำกัด