มาร์เก็ต ส้ม 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : มาร์เก็ต
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 633-2555
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท ป.เคมีเทค จำกัด