สตาร์เกิล 1 กก

ชื่อสินค้า : สตาร์เกิล
ชื่อสามัญ : ไดโนทีฟูแรน 10% WP (Dinotefuran)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 367-2555
กลุ่มสารเคมี : Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด