ออนคอล (เบนฟูราคาร์บ) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ออนคอล
ชื่อสามัญ : เบนฟูราคาร์บ 20% W/V EC (Benfuracarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1521-2555
กลุ่มสารเคมี : Carbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด