เดทมีล-5 (สารกำจัดหอย) 1 กก

ชื่อสินค้า : เดทมีล-5
ชื่อสามัญ : เมทัลดีไฮด์ (Metaldehyde)
สารสำคัญ : r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7-tetroxocane 5% GR
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 543-2555
กลุ่มสารเคมี : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด