เนเกรโด้ 1 ลิตร (ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล)

ชื่อสินค้า : เนเกรโด้
ชื่อสามัญ : ควิซาโลฟอป-พี-เอทิล 5% W/V EC (quizalofop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 842-2557
กลุ่มสารเคมี : Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท โอเอซิส อะโกร จำกัด