เบลท์ เอ็กซ์เพิร์ท 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : เบลท์ เอ็กซ์เพิร์ท
ชื่อสามัญ : ฟลูเบนไดอะไมด์ + ไทอะโคลพริด 24% + 24% W/V SC (Flubendiamide + Thiacloprid)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 668-2556
กลุ่มสารเคมี : Diamide + Neonicotinoid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด