เรน็อต (ไซเพอร์เมทริน) 100 ซีซี

ชื่อสินค้า : เรน็อต
ชื่อสามัญ : ไซเพอร์เมทริน 35% W/V EC (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 786-2558
กลุ่มสารเคมี : Pyrethroid
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.พี. ฟาร์เมอร์ จำกัด