แซทเทอน-ดี 15 กก

ชื่อสินค้า : แซทเทอน-ดี
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไอโซบิวทิล เอสเทอร์ + ไทโอเบนคาร์บ 2% + 5% GR (2,4-D isobutyl ester + thiobencarb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1337-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + Thiocarbamate
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด