แอนวิล 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : แอนวิล
ชื่อสามัญ : เฮกซะโคนาโซล 5% W/V SC (Hexaconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 122-2555
กลุ่มสารเคมี : Triazole [กลุ่ม 3 สารป้องกันกำจัดโรคพืช]
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด