แอนวิล 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : แอนวิล
ชื่อสามัญ : เฮกซาโคนาโซล 5% W/V SC (Hexaconazole)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 122-2554
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด