โนอัพ 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : โนอัพ 48
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1729-2555
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท มาสเตอร์ อโกรเทค จำกัด