โฟแมกซ์ สังกะสี 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ สังกะสี 700
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
สังกะสี (Zn) 38.0% W/V
ทะเบียนปุ๋ยเคมีเลขที่ : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด