โฟแมกซ์ โบรอน 150 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : โฟแมกซ์ โบรอน 150
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
โบรอน (B) 10.0%
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส. 548/2561 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด