โมสาท บี-พลัส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : คารอส
ปริมาณธาตุอาหารรอง :
แคลเซียม (CaO) 8.4%
ปริมาณธาตุอาหารเสริม :
โบรอน (B) 1.9%
โมลิบดินัม (Mo) 0.2%
ใบรับแจ้งเลขที่ รส. : 1826-2554 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท แพลนเตอร์ ยูไนเต็ด จำกัด / บริษัท เทพวัฒนา จำกัด