โมเดิน 50 (โอเมโทเอต)

ชื่อสินค้า : โมเดิน 50
ชื่อสามัญ : โอเมโทเอต 50% W/V SL (Omethoate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1649-2557
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด