โอชิน

ชื่อสินค้า : โอชิน
ชื่อสามัญ : ไดโนทีฟูแรน + อีโทเฟนพรอกซ์ 20% + 15%WP
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : –
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด