โอเบรอน 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : โอเบรอน
ชื่อสามัญ : สไปโรมีซิแฟน 24% W/V SC (Spiromesifen)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2015-2555
กลุ่มสารเคมี : Tetronic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด