โอไม้ท์ 30 ชนิดผง 1 กก

ชื่อสินค้า : โอไม้ท์ 30
ชื่อสามัญ : โพรพาร์ไกต์ 30% WP (Propargite)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 64-2555
กลุ่มสารเคมี :
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด