ไกลโฟเซต ตราหวีทอง 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไกลโฟเซต 48 ตราหวีทอง
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2075-2555
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : ห้างหุ้นส่วนจำกัด หวีทองเกษตรไทย