ไกลโฟเซต 48 ตราหัวเสือ 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไกลโฟเซต 48 ตราหัวเสือ
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 23-2556
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท โกลบอล ครอปส์ จำกัด