ไกลโฟเซต 48 ตราแปดม้าเซียน 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ไกลโฟเซต 48
ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม 48% W/V SL (Glyphosate Isopropylammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 52-2556
กลุ่มสารเคมี : Glycine derivatives
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด