ไดฟลูเบนซูรอน บ.เอ็ล เอ็น อาร์ 50 กรัม

ชื่อสินค้า : ไดฟลูเบนซูรอน 25
ชื่อสามัญ : ไซเปอร์เมทริน 0.5% W/W (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 981-2555
กลุ่มสารเคมี : Benzoylphenylurea [กลุ่ม 15]
ชื่อบริษัท : บริษัท เอ็ล เอ็น อาร์ เอสโซซิเอทส์ จำกัด