ไดเทน 100 กรัม

ชื่อสินค้า : ไดเทน เอ็นที เอ็ม-45
ชื่อสามัญ : แมนโคเซบ 80% WP (Mancozeb)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 2310-2557
กลุ่มสารเคมี : Alkylenebis (dithiocarbamate)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด