ไอด้า 100 กรัม

ชื่อสินค้า : ไอด้า
ชื่อสามัญ : ไซเปอร์เมทริน 0.5% W/W (Cypermethrin)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : –
กลุ่มสารเคมี : 
ชื่อบริษัท : บริษัท ฟอร์มูล่า-เอ จำกัด