เคมีเกษตรดอทคอม

Chemikaset.com ให้บริการข้อมูล เคมีภัณฑ์ สารป้องกันและกำจัดศัตรูพืช และอุปกรณ์ทางการเกษตร มีประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานในธุรกิจเคมีเกษตรและมีข้อมูลผลิตภัณฑ์จากหลากหลายจากผู้ผลิตที่น่าเชื่อถือ และเป็นไปตามข้อมูลวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 โดยกรมวิชาการเกษตร อีกทั้งยังมีการแนะนำการใช้วัตถุอันตรายอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ