Showing 1–40 of 63 results

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

พอลลาร์ด (โพรคลอราซ)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

โคราซ (โพรคลอราซ)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เมทาแลกซิล ตราหัวเสือลูกโลก 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แคปแทน ตราหัววัว-คันไถ 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

นอร์ด็อกซ์ (คิวปรัสออกไซด์) 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เจอราจ 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อัลโต 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อัลโต 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

สกอร์ 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ออติวา 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ออติวา 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เอฟโฟเรีย

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อามูเร่ 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อามูเร่ 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ไดฟีโนโคนาโซล + โพรพิโคนาโซล 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แอนวิล 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อมิสตา 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ซิสเทน 24 อี 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อมิสตา 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แอนวิล 1 ลิตร

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ริดโดมิลโกลด์ 500 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ริดโดมิลโกลด์ 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เฮดไลน์ 250 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

เคอร์เซท เอ็ม-8 500 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ลูน่า เซ้นท์เซชั่น 100 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ลูน่า เอ็กซ์พีเรียนซ์ 500 ซีซี

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อาลีเอท 100 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อาลีเอท 1 กก (ฟอสอีทิล)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

นาติโว 250 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แอนทราโคล 500 กรัม

ผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ตราถ้วยทอง

เลเนบิส 1 กก (โพรพิเนบ)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อินเวนโต 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แอนทราโคล 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

รอฟรัล 500 กรัม (ไอโพรไดโอน)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

อ็อกเทฟ 500 กรัม (โพรคลอราซ)

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ไดเทน 100 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

แมนเซท 1 กก

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ฟอรัม 250 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ฟอรัม 500 กรัม

สารป้องกันและกำจัดโรคพืช

ท๊อปซิน-เอ็ม 500 กรัม