กรีนซีลีครอน (โพรฟีโนฟอส) 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : กรีนซีลีครอน
ชื่อสามัญ : โพรฟีโนฟอส 50% W/V EC (Profenofos)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1912-2557
กลุ่มสารเคมี : Organophosphate [กลุ่ม 1B]
ชื่อบริษัท : บริษัท กรีนลีฟท์ จำกัด