การ์ลอน 4 อี 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : การ์ลอน 4 อี
ชื่อสามัญ : ไตรโคลเพอร์ บิวทอกซี่เอทิล เอสเทอร์ (Triclopyr butoxyethyl ester)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 204-2554
กลุ่มสารเคมี : Pyridinecarboxyic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด