คาซู่ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : คาซู่
ชื่อสามัญ : คาซูกาไมซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไฮเดรด 2% W/V SL (Kasugamycin Hydrochloride Hydrate)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 745-2556
กลุ่มสารเคมี : Hrxopyranosyl antibiotic
ชื่อบริษัท : บริษัท อริสต้า ไลฟ์ซายน์ (ประเทศไทย) จำกัด