ซอร์บา-สเปรย์ 5 ลิตร

ชื่อสินค้า : ซอร์บา-สเปรย์
ปริมาณธาตุอาหารรับรอง :
แคลเซียมที่เป็นประโยชน์ (Ca) 7% W/V
โบรอน (B actual) 1% W/V
ใบรับแจ้งเลขที่ : รส. 173-2554 (กรมวิชาการเกษตร)
ชื่อบริษัท : บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด