ซิมเมอร์ 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ซิมเมอร์
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี-ไดเมทิลแอมโมเนียม 84% SL (2,4-D dimethyl ammonium)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 75-2555
กลุ่มสารเคมี : Phenoxy carboxylic acids
ชื่อบริษัท : บริษัท ไอ ซี พี ลัดดา จำกัด