ซิสเทน 24 อี 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ซิสเทน 24 อี
ชื่อสามัญ : ไมโครบิวทานิล 24% W/V EC (Myclobutanil)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 747-2555
กลุ่มสารเคมี : Triazole
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด