ซีรูส 5 กรัม

ชื่อสินค้า : ซีรูส
ชื่อสามัญ : ไพราโซซัลฟูรอน-เอทิล 10% WP (pyrazosulfuron-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 552-2555
กลุ่มสารเคมี : Sulfonylurea
ชื่อบริษัท : บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด