ดาซาโฟล 4 ลิตร

ชื่อสินค้า : ดาซาโฟล
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี-โซเดียม (2,4-D-sodium) + ไดยูรอน (Diuron) + ดีเอสเอ็มเอ (DSMA) 16.5% + 6.3% + 74.5% W/V SC
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1709-2557
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + Urea + Organoarsenic
ชื่อบริษัท : บริษัท บาก้า จำกัด