ดาราทรีน-พลัส 1 ลิตร

ชื่อสินค้า : ดาราทรีน-พลัส
ชื่อสามัญ : อามีทรีน 50% W/V SC (Ametryn)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 411-2556
กลุ่มสารเคมี : 1,3,5-Triazine
ชื่อบริษัท : บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด