ทอร์ดอน 101 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ทอร์ดอน 101
ชื่อสามัญ : 2,4-ดี ไตรไอโซโพรพาโนลามีน + พิคลอแรม (2,4-D Triisopropanolamine Salt + Picloram)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 253-2554
กลุ่มสารเคมี : Phenoxycarboxylic acid + Pyridine carboxylic acid
ชื่อบริษัท : บริษัท ดาว อะโกรไซแอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด