ทิลเลอร์ 500 ซีซี

ชื่อสินค้า : ทิลเลอร์
ชื่อสามัญ : เอทอกซีซัลฟูรอน + ฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล 2% + 6.9% SC (Ethoxysulfuron + Fenoxaprop-P-ethyl)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 247-2554
กลุ่มสารเคมี : Sulfonylurea + Aryloxyphenoxypropionate
ชื่อบริษัท : บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด