ทีทริส (โพรฟอกซิดิม)

ชื่อสินค้า : ทีทริส
ชื่อสามัญ : โพรฟอกซิดิม 7.5% W/V EC (Profoxydim)
ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : 1607-2556
กลุ่มสารเคมี : Cyclohexanedione
ชื่อบริษัท : บริษัท บีเอเอสเอฟ (ไทย) จำกัด